Kakulangan sa suplay ng tubig sa mga pasilidad ng BJMP, unti-unti nang nararamdaman